Bezpieczna praca w laboratorium – podstawowe zasady

Praca w laboratorium, zarówno chemicznym, jak i biochemicznym czy biologicznym, wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem – używane na co dzień odczynniki i substancje nierzadko bywają toksyczne i żrące, a więc mogą powodować oparzenia chemiczne, podrażnienia, negatywnie wpływać na drogi oddechowe, a także uszkadzać powierzchnię, z którą będą miały styczność.

Dlatego tak ważne jest, by laboratorium było urządzone w sposób umożliwiający zachowanie szczególnej ostrożności, z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów, a meble laboratoryjne były dostosowane do prowadzonych badań.

BHP w laboratorium

Do obowiązków każdego laboranta należy przestrzeganie zasad BHP dotyczących ochrony osobistej. W zależności od używanych odczynników i substancji środki ochrony mogą ograniczyć się do niekrępującego ruchów stroju, fartucha laboratoryjnego oraz ochrony oczu lub wymagać dodatkowo zastosowania rękawic ochronnych i korzystania z wyciągu podczas pracy celem uniknięcia wdychania szkodliwych oparów.

Dla wygody i większego bezpieczeństwa dobrze jest spinać włosy w taki sposób, by nie przeszkadzały w trakcie pracy. Meble laboratoryjne natomiast powinny być regularnie oczyszczane z pozostałości rozlanych odczynników, aby uniknąć przypadkowego wytarcia ich ręką bądź odzieżą.

Bezwzględnie zabronione jest również picie i jedzenie w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Organizacja pracy w laboratorium – wyposażenie

Meble laboratoryjne https://danlab.pl/nasze-produkty/meble-i-dygestoria/meble-laboratoryjne/ i wszystkie inne sprzęty i aparatura muszą spełniać odpowiednie normy, aby zagwarantować laborantom bezpieczeństwo przy pracy. Wszystkie blaty, powierzchnie robocze i armatury powinny być wykonane z tworzyw chemoodpornych i niereaktywnych, określonych ściśle w normie PN EN 13150, a do tego przy każdym stanowisku przydatne jest stanowisko zlewowe oraz dodatkowe niewielkie zlewy na odcieki.

Stoły laboratoryjne zwykle wyposażone są także w nadstawkę, która umożliwia bezpieczniejszą organizację pracy i łatwiejsze utrzymanie porządku na blacie.

Niezależnie od tego, czy wybór padnie na meble laboratoryjne wyspowe, czy też przyścienne, należy zadbać o łatwy dostęp do wszystkich sprzętów, gdyż korzystanie z drabin czy podwyższeń jest niezalecane i może być przyczyną wypadków.

Na koniec każde laboratorium, w którym używane są substancje toksyczne, wydzielające gazy lub dymy, musi posiadać sprawne dygestorium.